دست خدا
دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ای کوتاه، و صدایی شنیدم که مرا لرزاند! صدای خنده خدا را شنیدم واضح تر از صدای...
دسته بندی: